Kjøpsbetingelser

KJØP OG LEVERINGSBETINGELSER

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg og montering av varer fra www.ntebutikken.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, og vår ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

 • Kjøp fra vår nettbutikk, kan kun utføres av personer over 18 år.
 • Forbrukerkjøp er blant annet regulert i: forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, aktivt samtykke eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).
 • Kjøp via vår nettbutikk leveres og monteres inntil 20km fra nærmeste NTE Elektro avdeling
 • Alle priser er ferdig montert av fagpersonell fra NTE Elektro as og inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet og monteringen. Montering inntil 20km fra nærmeste NTE Elektro avdeling.
 • Levering og montering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som avtales mellom kjøper og selger. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene montert.
 • Før montasje av produktene må du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vær nøye ved mottak av varer og se over emballasje og produktene for eventuelle skader. Skader oppdaget ved mottak må anmerkes overfor montør.
 • Alle priser er oppgitt inkl. montering, frakt og mva.

Definisjon av parter

Selger er NTE. Nettbutikken inneholder produkter og tjenester både fra NTE Marked AS og NTE Elektro AS, og blir i det følgende benevnt vi, vår eller oss. Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. om Angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar denne, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med din bestilling.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

For kjøp av varer som inkluderer montering

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, og vår ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom kredittkort. Ta kontakt med NTE for fakturaspørsmål, tlf 74 15 02 00. Vis til kjøp i ntebutikken.no.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som avtales mellom selger og kjøper. Vi har risikoen for produktene inntil de er levert til deg. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.  

Undersøkelse av produktene

Før montasje av produktene må du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Vær nøye ved mottak av varer og se over emballasje og produktene for eventuelle skader. Ved feil/skader meldes dette via nettbutikken.no/kontakt.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig via ntebutikken.no/kontakt.

Garanti

Det forutsettes at produktene er montert riktig og i henhold til produsentens monteringsanvisning. Nødvendig vedlikehold må også overholdes for at garantien skal være gjeldende. Garantien på våre produkter er normalt 5 år og følger for øvrig de retningslinjer som er satt i Forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Hvis du angrer på et kjøp hos NTE, er det angrerettloven som gjelder. Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake (jf. Angrerettloven § 25). Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15, første ledd).

Skjema for angrerett finnes nederst på siden. Dine rettigheter kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand.

Firmakjøp

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven § 1).

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. frakt og mva. Noen produkter inkluderer montering i prisen. Dette er oppgitt i nettbutikken. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Leveringstider kan oppgis i både ukenummer og en bestemt dag. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra NTE sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan NTE ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

NTE har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert montering, renter og omkostninger er betalt i sin helhet. NTE har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Abonnement NTE Smarthjem

Løpende abonnement faktureres det registrerte kredittkortet fra den dagen Smarthjem aktiveres. Ved misligholdt betaling av løpende abonnement har NTE rett til å midlertidig koble ut tjenesten uten varsel inntil utestående beløp er betalt. Abonnenten plikter fortsatt å betale for tjenesten selv om tjenesten i et slikt tilfelle midlertidig er koblet ut. Abonnement trekkes fra det registrerte kredittkortet en gang per måned.

Endring av avtalen NTE kan foreta mindre endringer av priser og andre vilkår. Endringer vil bli varslet senest en måned før endring, og regnes fra det tidspunktet NTE har sendt meldingen. Slike endringer vil bli varslet ved publisering på NTE kundesider og ved e-post til abonnenten. Meldinger anses mottatt av kunden tretti (30) dager etter publiseringsdato. Slike endringer anses automatisk som en del av avtalen fra datoen de trer i kraft, med mindre avtalen sies opp av en av partene før dette tidspunktet.

NTE Smarthjem er en integrert maskinvare- og programvareløsning. Det kreves dermed abonnement for tilgang, og ved oppsigelse av abonnement slutter produktet å fungere. Det er ikke mulig å returnere maskinvaren til NTE ved oppsigelse.

Tjenester

NTE Smarthjem garanterer en høy oppetid på tjenesten, unntatt tidsrommene der vi gjør planlagt vedlikehold eller der uunngåelig nedetid skjer på grunn av nettverks- eller leverandørproblemer.

Tjenesten forutsetter en stabil bredbåndstilkobling og kontinuerlig strømtilgang i husstanden. NTE tar ikke ansvar for nedetid forårsaket av husholdningens internettleverandør eller strømbrudd.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos NTE, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra NTE sin side.

Ekstraordinære forhold

 • NTE er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis NTE godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
 • NTE er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.
 • Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

NTE forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er NTE forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, streik, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er NTE Elektro as fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum. 

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Trondheim tingrett som verneting.

Forbehold

 • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er NTE og våre samarbeidspartneres eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra NTE.